CSR

CSR- Corporate social responsibility (CSR), eller bedriftens samfunnsansvar på norsk, har vokst fram til å bli en megatrend i næringslivet. Samfunnsansvarstrenden er forholdsvis ny og har vokst raskt fram i løpet av de siste 10 årene. Samfunnsansvarstrenden gjør seg også gjeldende i form av en rekke initiativ for sosial, miljømessig initiativ. Slike initiativ kommer delvis fra næringslivet selv.

Jim reardan 756284 unsplash

Ren Fordel og Corporate Social Responsibility

Vi i Ren Fordel er opptatt av vår rolle og bidrag i en sammenheng utover daglig og ordinær oppdragshåndtering. Samfunnsansvar er både et individuelt og et bedriftsanliggende, og det gjør det naturlig å se vårt virke i en større sammenheng.

Som interesse- og bransjeforening arbeider Ren Fordel med fokus på tre områder
– miljø, innovasjon og digitalisering.

I et samfunnsperspektiv vil vi i denne sammenheng inkludere de myke verdier, med mennesket i sentrum – på en bærekraftig måte. Samfunnsansvar er både et individuelt og et bedriftsanliggende. Ren Fordel ønsker å bidra innen utvalgte områder på en måte som er meningsfull og relevant for firmaet, våre medarbeidere og for mottagerne av våre bidrag.

CSR-bidragene skal være konsistente med Ren Fordel’ kjerneverdier og profil, og ytes både i vårt nærmiljø, men også med virkning utover våre umiddelbare omgivelser.

Ren Fordel ønsker å bidra i et større helhetsperspektiv enn bare den daglige, løpende tjenesteyting. Derfor har vi fokus på Corporate Social Responsibility (CSR), bedriftens samfunnsansvar.

Ren Fordel’ CSR-strategi vil bygge på:

Pro bono arbeid

I utvalgte tvistesaker bistår vi på pro bono basis, ikke sjelden på vegne av veldedige organisasjoner og institusjoner, men også for bedrifter eller enkeltmennesker. Vi søker å involvere firma og medarbeidere i prosjekter der vi kan bidra med vår kjernekompetanse til å fremme utvikling av samfunnstjenlig virksomhet eller ivareta rettigheter som settes under press.

Pro bono publico, vanligvis forkortet til pro bono, er et latinsk uttrykk som betyr «for det offentlige gode». Uttrykket brukes om arbeid som utføres frivillig og ubetalt som en tjeneste til det offentlige samfunnet.

I motsetning til annet frivillig arbeid og dugnadsarbeid, innebærer pro bono at fagfolk tilbyr sine spesialiserte ferdigheter eller tjenester gratis til folk som ikke normalt har råd til dem. Det er særlig vanlig i den juridiske profesjonen at advokatervil påta seg å representere eller gi råd til personer som blir ansett som trengende eller i saker som advokaten oppfatter som viktige. Et advokatfirma vil ofte ha som politikk å utføre en viss mengde pro bono-arbeid.