HMS for mellomledere

Målgruppe: mellomledere på alle nivåer og du som er i funksjon der du har som oppgave å enten LEDE eller KONTROLLERE andre arbeidstakere. – prosjektledere, delprosjektledere, stabsfunksjoner for å nevne noen..  – leveres også som individuelt kurs.

Kurset dekker kravene til lederopplæring ihht. Arbeidsmiljølovens §3.5 for å sikre deg godkjent opplæring du vil ha nytte av i alle sammenhenger.
Du vil kanskje i fremtiden ha rolle som «arbeidsgivers representant» lik daglig leder eller administrerende direktør. – da er ansvaret for HMS og Internkontroll ditt.
- ta kurset nå og du vil får viktig og nyttig læring og erfaring som gjær deg trygg i rollen du har nå og fremover.

Kurset er bygd opp som et «ordinært» lederkurs, men det har fokus på å forstå lover og forskrifter og ansvar i et perspektiv du har som mellomleder.
- det er nemlig ikke helt det samme å være mellomleder, prosjektleder osv. og det å ha ansvar som daglig leder.

Formål og hensikt med kurset:
Gjennom ditt daglige arbeid har du som oppgave å enten lede eller kontrollere andre arbeidstakere.
Vi gir deg trygghet og kunnskap om dine plikter og ikke minst rettigheter.
hva hms innebærer, hvordan jobbe systematisk med helse, miljø og sikkerhet – og hvorfor?
- hvor er butikken i dette? – er det butikk?
Opplæringen støtter bedriften og bidrar til å sette deg som leder i stand til å se, tenke og handle på en slik måte at helse-, miljø og sikkerhetsarbeidet kan bli ivaretatt og være en ressurs for bedriften og deg i ditt daglige arbeid.

Kurset gjennomføres med utgangspunkt i AML § 3-2,b: arbeidsgiver skal sørge for, at arbeidstaker som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere har nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet utføres på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte.
Samt AML§ 2-3,3 om leders selvstendige ansvar; ” Arbeidstaker som har til oppgave å lede og kontrollere andre arbeidstakere, skal påse at hensynet til sikkerhet og helse blir ivaretatt under planlegging og utførelse av de arbeidsoppgaver som hører under eget ansvarsområde”

Kurset dekker kravene til lederopplæring etter AML § 3.5.
Det vil si alle som er ansvarlig for andre arbeidstakere eller har som oppgave å kontrollere andre arbeidstakere i sitt arbeid eller gjennom sitt arbeid er involvert direkte eller indirekte i Internkontroll og HMS- arbeid i bedriften. Enten som avdelingsleder, teamleder, formann, skiftleder, seksjonsledere, personal, HMS – ansvarlig som eksempler.

Kursinnhold:
Opplæringen behandler blant annet fokus på den operative leders hverdag og det å sikre tilstrekkelig HMS- fokus integrert i hverdagens ledelse og arbeidets utførelse gjennom å forstå og kunne kjenne det faktiske og praktiske innhold og krav:
• Arbeidsmiljøloven og de mest sentrale punkter
• fokus på systematisk HMS – arbeid.
• Ansvar og plikter. – for hvem?
• Internkontrollforskriften og systematisk HMS- arbeid
• Kartlegging, Risikoanalyse og Vernearbeid
• HMS som praktisk lederverktøy
• Roller i HMS -arbeidet. arb.giver, arb.taker, verneombud, AMU, tillitsvalgt ++
• Hva kjennetegner en god og trygg arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø?
• Vi ser på aspekter ved bedriftens fysiske og psykiske arbeidsmiljø og hva det betyr
• Samarbeid og kommunikasjon. – (flere)kulturelle utfordringer?
• Samtaleteknikk – type samtale / formkrav / Situasjonsjustert
• Konflikter og mobbing – hva er konflikt og hva er mobbing? Roller og ansvar
• Fravær og tilstedeværelse – to sider av samme sak? Hvordan jobber vi med det?
• Praktiske oppgaver og gruppearbeid innenfor punktene for trening og økt samhandling i organisasjonen.


Det vil bli utstedt kursbevis
Etter gjennomført kurs vil alle deltakere motta et kursbevis, som skriftlig dokumentasjon på gjennomført opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og at dette også dekker kravene for lederopplæring ihht. AML § 3.5

Våre kursholdere har variert og solid faglig bakgrunn og med base fra næringslivet og lederutfordringer. Her treffer du som kursdeltager mennesker du trygt kan spørre og diskutere med.

Kurset starter kl. 09.00 og vi avslutter innen kl. 16.00
Det blir pauser og lunch/bevertning
Kurspris kr 3990.- eks. mva.

Kurspris inkluderer lunsj, kaffe/te /drikke.

Velkommen til en hyggelig, lærerik og nyttig dag!

Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt