Basiskurs i renhold

Renholdsbransjen har et ansvar overfor sine kunder mht. å kunne gi informasjon om hvilke midler, hvilket utstyr og hvilke metoder som benyttes i forbindelse med et oppdrag. Medarbeiderne vil ofte ha en slik førstelinjefunksjon i fht. kundene.

Hensynet til miljø og helse tilsier at renholdsvirksomhet bør skje med miljøvennlige produkter og kjemikalier med lavest mulig fareklasse.


Fagkunnskap er en forutsetning for godt renhold – det forutsetter også opplæring av den enkelte medarbeider


Ren Fordel er et senter for heving og utveksling av kompetanse innen renholdsfaget. Vi arrangerer kurs og opplæring, og kan holde både samlingsbaserte og bedriftsinterne kurs.


Kurset

Basisopplæring Renhold er det kurset som den profesjonelle delen av bransjen har utviklet. Ren Fordel er stolt over å være den som forvalter kurskompendiet på vegne av partene i bransjen!


Generelt

Bransjen kjennetegnes av forholdsvis stor variasjon i seriøsitet og grunnleggende bedriftsøkonomiske kunnskaper om blant annet skatteregler, arbeidsmiljølovgivning, bruk av utenlandsk arbeidskraft, HMS-regler mv. Dette må ses i sammenheng med det faktum at oppstart av ny virksomhet er relativt enkelt fordi etableringskostnadene forbundet med renholdsvirksomhet er forholdsvis lave.


Basisopplæringen er et kursopplegg for nyansatte som skal inn i renholdsbransjen. Også servicemedarbeidere/renholdere som har vært i jobb en stund vil ha utbytte av kurset.


Profesjonelt renhold – Basisopplæring

Etter kurset vil du bl. a. kunne
 

  • Gjøre rede for hvorfor vi gjør rent.
  • Utføre et profesjonelt renhold ved hjelp av :
  • Utstyr på rengjøringstrallen
  • Maskinelt rengjøringsutstyr
  • Renholdskjemi
  • Korrekt arbeidsstilling (ergonomi)
  • Yte den grad av service som kundene forventer


Opplæring av de ansatte bør hele tiden følges opp med yrkeskurs. De skal vite hvor det aktuelle regelverket og dokumentasjon på HMS-området oppbevares i bedriften.


Kvalitet på utført arbeid skal stemme overens med tilbud/avtale. Det er for eksempel ikke akseptabelt at renholdsbedriftens ansatte bruker kundens ressurser slik som telefon, datamaskin eller annet, dersom dette ikke skjer i henhold til avtale. Adgang til kundens lokaler er kun tillatt for renholdspersonale som er godkjent av bedriften. Det er ikke akseptabelt at kundens ansatte ledsages av familiemedlemmer, venner eller dyr i kundens lokaler. Renholdsbedriften og dennes personell skal forstå at man har taushetsplikt/plikt til å verne om konfidensiell informasjon man får på en naturlig eller tilfeldig måte i forbindelse med et renholdsoppdrag.


Produsenter og leverandørene av renholdsprodukter må forholde seg til de standardene som er etablert for miljøfarlige produkter enten dette gjelder utslipp til naturen, til hudvennlighet eller andre helserelaterte forhold. En leverandør skal kunne gi presis informasjon om produktet i form av et HMS-datablad. Det er Statens Forurensningstilsyn (SFT) som overvåker og setter de aktuelle standardene.

Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt