Høringssvar om ny integreringslov

Integreringsområdet utgjør en stor og viktig del av kompetansepolitikken. Flere av tiltakene i høringsnotatet fra KD er kjente fra arbeid som allerede er i gang. Forslaget følger opp regjeringens integreringsstrategi «Integrering gjennom kunnskap» 2019–2022.

Det er et omfattende høringsdokument i fbm ny integreringslov, og Ren Fordel' kommentar.

3. Alminnelige bestemmelser

Om hvilken personkrets loven omfatter

Ren Fordel ser noen utfordringer ved utformingen av Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser i forslaget til ny lov.

I forslaget til lovens formålsbestemmelse § 1 er noen av de gruppene loven skal omfatte eksplisitt nevnt, men ikke alle, jf. at det kun vises til «nyankomne innvandrere», «innvandrere» og «asylsøkere».

Vi anmoder derfor departementet om å innta en klar innramming av personkretsen, gjerne i en egen bestemmelse.

5.2 Kompetansekartlegging før bosetting i en kommune
For at beboere i mottak ikke skal bli passive, men komme i gang så tidlig som mulig med integreringsfremmende tiltak og nyttiggjøre seg tiden på best mulig mener også Ren Fordel at målgruppen bør utvides til også å gjelde beboere på mottak som har stor sannsynlighet for opphold.

6.3 Karriereveiledning
Ren Fordel støtter forslaget om å lovfeste rett og plikt til å gjennomføre karriereveiledning for personer som er i målgruppen for introduksjonsprogram etter §9.

Ren Fordel anbefaler Kompetanse Norges høringsuttalelser...

På regjeringen.no finner du Kompetanse Norges høringsuttalelse om integreringsloven.

Integreringsområdet utgjør en stor og viktig del av kompetansepolitikken. Flere av tiltakene i høringsnotatet fra KD er kjente fra arbeid som allerede er i gang. Forslaget følger opp regjeringens integreringsstrategi «Integrering gjennom kunnskap» 2019–2022.

Hovedmålene bak forslaget til den nye loven er:

  • Rask oppstart av kvalifisering for nyankomne innvandrere
  • Flere skal få formelle kvalifikasjoner gjennom utdanning og i introduksjonsprogrammet.