Innspillsrunde om modulstrukturert opplæring for voksne

23. februar 2023

Fra august 2024 skal modulstrukturert opplæring for voksne tilbys i 13 lærefag. Nå kan du se utkast til læreplanene. Frist for å komme med innspill er 27. februar 2023. 


Opplæring i moduler innebærer en bedre tilpasning til voksnes behov, utgangspunkt og livssituasjon, slik at det blir det enklere å veksle mellom opplæring, arbeid og andre forpliktelser.
 

Opplæringen skal bygge på kompetansen de voksne allerede har, og være rettet mot en konkret sluttkompetanse. De voksne vil ha ulike opplæringsplaner, og gjennomføre opplæringen i ulikt tempo.
 

Opplæring i moduler vil primært foregå i bedrift og virksomhet, men den kan også foregå innen introduksjonsprogrammet, i arbeidsmarkedstiltak og i skoler.
 

Utdanningsdirektoratet har ansvaret for å utvikle modulstrukturerte læreplaner i videregående opplæring (VOV). Dette dreier seg om 13 lærefag, samt en obligatorisk modul i norsk og samfunnskunnskap eller norsk og samfunnskunnskap for minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge.
 

Modulene dekker alle kompetansemålene i lærefaget

En modul er en avgrenset del av et lærefag. De modulstrukturerte læreplanene i lærefagene inneholder samlet sett alle kompetansemålene fra den ordinære vg3-læreplanen.

Utvalgte kompetansemål fra norsk og samfunnskunnskap er samlet i én modul, som er obligatorisk for alle som følger modulstrukturert opplæring.

I tillegg kan modulene inneholde kompetansemål fra fellesfag og programfag i vg1 og vg2 dersom det er nødvendig for sluttkompetansen i faget.
 

Samme fag- eller svenneprøve som ordinære lærlinger

Modulstrukturerte læreplaner inneholder ulikt antall moduler. Det er ingen tidsanvisning på de ulike modulene, og som hovedregel ingen bestemt rekkefølge på dem. De som følger modulstrukturert opplæring må gjennomføre alle moduler før de kan melde seg opp til fag- eller svenneprøven. Dette er den samme fag- eller svenneprøven som ordinære lærlinger gjennomfører.
 

Tilbud til alle som har fylt 19 år

I forslaget til ny opplæringslov, skal alle fra fylte 19 år få tilbud om opplæring for voksne. Retten til videregående opplæring omfatter både de med behov for å fullføre videregående opplæring for første gang, og de som har behov for en ny yrkeskompetanse.
 

Læreplanutkastene skal på endelig høring høsten 2023.

Modulstrukturerte læreplaner for forberedende opplæring for voksne

Direktoratet for høyere utdanning har ansvaret for utvikling av læreplaner i forberedende opplæring for voksne (FOV). Dette arbeidet inkluderer modulstrukturerte læreplaner i norsk, norsk for språklige minoriteter, matematikk, samfunnsfag, naturfag og engelsk, samt en grunnmodul for deltakere som ikke har lært å lese og skrive tidligere.


Kilder:

Læreplan i reinhaldsoperatørfaget modulstrukturert (link til Udir)
 

Link til generell omtale: Innspillsrunde om modulstrukturert opplæring for voksne (link til Udir)
 

Her finner du læreplanutkastene. Dette arbeidet har samme fremdriftsplan som læreplanene i videregående opplæring for voksne.

Ren Fordel
Ren Fordel
Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt