Bærekraftig forbruk og produksjon-Bærekraftsmål nr. 12

Vår bransje kan gjøre dette – alene eller sammen.

På Ren Fordels årskonferanse i Barcelona, var det en brainstorming om hvordan FNs verdensmål nr. 12 kan oversettes til en handlingsplan for virksomheter i renhold og eiendomseervice bransjen. De globale bærekraftsmål krever handling på verdier, service konsepter, forretningsmodeller og atferd.

Etter en presentasjon av FNs verdensmål nr 12 og de mest relevante indikatorene for bærekraftig forbruk og produksjon, foreslo deltakerne på den årlige konferansen at:

Vi bør gjøre mer av dette:

 • Definére oss som en bærekraftig bedrift
 • Tale som bærekraftsmål mål med kunder
 • Analyser innkjøp og vurdere bedre alternativer
 • Velg de mest bærekraftige engangsprodukter (filler, emballasje, service, utstyr)
 • Går over til tørr rengjøring for å spare vann og kjemikalier
 • Bruke ionisert vann i stedet for kjemi
 • Reduser avfall
 • Transport med elektriske biler
 • Redusere mat svinn sammenlignet med kantine
 • Fremme resirkulering med maskiner
 • Informasjon og opplæring
 • Påvirke kollegaer og leverandører

Vi bør slutte med å gjøre dette:

 • Overforbruk av kjemikalier
 • Overforbruk av engangsprodukter (filler, emballasje, service, utstyr)
 • Kjøp før gjenbruk
 • Produser unødvendige

Dette er sammendrags-visjon for feltet:

 • Spre informasjon om målsettinger og opsjoner
 • Dele kunnskap og inspirere hverandre
 • Påvirke kundene slik at de gjør mer bærekraftige tjenester

Bærekraft og nye tjenester/forretningsmodeller er et tema opptar mer og mer. Ren Fordel fortsetter dette temaet i FM-nettverket, hvor du kan få sparring på dine egne ideer til at etterspørre eller levere renhold og eiendomsservices.

Bærekraftig forbruk og produksjon

 • Bærekraftig forbruk og produksjon innebærer effektiv bruk av ressurser, og tar hensyn til de økosystemene som er avgjørende for en redusert påvirkning og sikker forsyning av farlige kjemikalier.
 • Dette betyr ikke bare miljømessige fordeler, men også sosiale og økonomiske fordeler som økt konkurranseevne, industriell utvikling i det globale markedet, økt sysselsetting og mer helse og redusert fattigdom.
 • Bærekraftig forbruk og produksjonsmønstre er derfor en forutsetning for å konvertere til en grønn økonomi og bærekraftig utvikling, og er et tiltak som utfyller de andre målene.

Her kan du læse mere om FN´s bærkraftsmål og Norges indsats:

https://www.unric.org/no/baerekraftsmalene

https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/ud/vedlegg/utvikling/2030agenda_rapport2019.pdf

Ekstra: Indsæt link til 11 delmål til din egen handlingsplan

11 Delmål til din egen handlingsplan

Forenede Nationer har produceret 17 verdensmål og hvert verdensmål har en lang række delmål, som bryder det store overordnede mål, ned i en række mindre mål. Du kan bruge delmålene til at sætte mål for dine egne tiltag. Jeg har her udvalgt de mest relevante delmål til inspiration.

1) Gjennomføre det tiårige handlingsprogrammet for bærekraftig forbruk og produksjon, med deltakelse fra alle land og der de utviklede landene går foran, samtidig som det tas hensyn til utviklingslandenes utviklingsnivå og muligheter.

2) Innen 2030 oppnå en bærekraftig forvaltning og effektiv bruk av naturressurser.

3) Innen 2030 halvere andelen matsvinn per innbygger på verdensbasis, både i detaljhandelen og blant forbrukere, og redusere svinn i produksjons- og forsyningskjeden, herunder svinn etter innhøsting.

4) Innen 2020, og i samsvar med internasjonalt vedtatte rammeverk, oppnå en mer miljøvennlig forvaltning av kjemikalier og alle former for avfall gjennom hele deres livssyklus, og betydelig redusere utslipp av kjemikalier og avfall til luft, vann og jord for mest mulig å begrense skadevirkningene for menneskers helse og for miljøet.

5) Innen 2030 betydelig redusere avfallsmengden gjennom forbud, reduksjon, gjenvinning og ombruk.

6) Stimulere selskaper, særlig store og flernasjonale selskaper, til å innføre bærekraftige arbeidsmetoder og integrere informasjon om bærekraft i sine rapporteringsrutiner.

7) Fremme bærekraftige ordninger for offentlige anskaffelser, i samsvar med de enkelte landenes politikk og prioriteringer.

8) Innen 2030 sikre at alle i hele verden har relevant informasjon om og er seg bevisst en bærekraftig utvikling og en livsstil som er i harmoni med naturen.

9) Støtte utviklingslandene i arbeidet med å styrke deres vitenskapelige og tekniske kapasitet til gradvis å innføre mer bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre.

10) Utvikle og innføre metoder for å overvåke konsekvensene av en bærekraftig utvikling på en turistnæring som er bærekraftig, skaper arbeidsplasser og fremmer lokal kultur og lokale produkter.

11) Redusere ineffektive subsidier til fossilt brensel ved å fjerne markedsvridninger som oppmuntrer til overforbruk, i samsvar med forholdene i de enkelte land, herunder ved å legge om skatter og avgifter og avvikle skadelige subsidier der de finnes, slik at konsekvensene for miljøet avdekkes, samtidig som det tas fullt ut hensyn til utviklingslandenes særlige behov og situasjon og eventuelle skadelige konsekvenser for deres utvikling begrenses mest mulig og på en måte som beskytter de fattige og de berørte lokalsamfunnene.